İlham Əliyev 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin icrasını təsdiqlədi

  • Space TV
  • 14 İyul 2020 17:42

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqləyib.

Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra №-siGöstəricilərMəbləğ(manatla)
 1.Gəlirlər24 218 061 691
1.1.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi952 121 218
1.2.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi2 545 987 926
1.3.Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi50 026 792
1.4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi212 613 736
1.5.Əlavə dəyər vergisi5 185 064 027
1.5.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi3 004 081 998
1.6.Sadələşdirilmiş vergi358 576 105
1.7.Aksizlər854 736 821
1.7.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər249 632 599
1.8.Yol vergisi118 905 380
1.8.1.Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi45 431 630
1.9.Mədən vergisi133 787 015
1.10.Gömrük rüsumları1 109 478 581
1.11.Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar232 611 795
1.12.Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar52 324 285
1.13.Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər869 000
1.14.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)11 364 300 000
1.15.Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar11 440 288
1.16.Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar8 433 804
1.17.Dövlət rüsumu191 297 431
1.18.Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar578 879 795
1.19.Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar127 270 186
1.20.Sair daxilolmalar129 337 506
 2.Xərclər24 425 913 957
2.1.Ümumi dövlət xidmətləri2 985 647 754
2.1.1.qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri774 460 965
2.1.2.beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri169 718 795
2.1.3.elm xərcləri122 289 584
2.1.4.başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri88 355 950
2.1.5.dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər1 524 774 509
2.1.6.yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya4 687 951
2.1.7.yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya1 000 000
2.1.8.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya300 360 000
2.2.Müdafiə3 162 481 029
2.2.1.müdafiə qüvvələri1 467 130 104
2.2.2.milli təhlükəsizlik159 934 807
2.2.3.müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar2 779 243
2.2.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər1 532 636 875
2.3.Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq1 505 054 399
2.3.1.məhkəmə hakimiyyəti63 806 121
2.3.2.hüquq-mühafizə1 151 217 501
2.3.3.Prokurorluq63 921 809
2.3.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər226 108 968
2.4.Təhsil2 195 706 063
2.4.1.məktəbəqədər təhsil214 943 567
2.4.2.ümumi təhsil1 264 259 282
2.4.3.peşə təhsili32 270 122
2.4.4.orta ixtisas təhsili42 268 408
2.4.5.ali təhsil231 556 711
2.4.6.əlavə təhsil1 713 969
2.4.7.təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər408 694 004
2.5.Səhiyyə873 633 385
2.5.1.poliklinikalar və ambulatoriyalar115 230 200
2.5.2.xəstəxanalar363 928 740
2.5.3.səhiyyə sahəsində digər xidmətlər6 623 774
2.5.4.səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar7 872 820
2.5.5.səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər379 977 851
2.6.Sosial müdafiə və sosial təminat2 281 031 227
2.6.1.sosial müdafiə xərcləri2 243 074 522
2.6.1.1.sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait1 182 732 410
2.6.2.sosial təminat xərcləri37 932 950
2.6.3.sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar23 755
2.7.Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət335 770 044
2.7.1.mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət139 795 053
2.7.2.radio, televiziya və nəşriyyat60 609 224
2.7.3.bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm66 613 776
2.7.4.digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət68 751 991
2.8.Mənzil və kommunal təsərrüfatı334 392 734
2.8.1.mənzil təsərrüfatı49 351 598
2.8.2.kommunal təsərrüfatı258 282 950
2.8.3.su təsərrüfatı4 559 470
2.8.4.mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər22 198 716
2.9.Yanacaq və enerji7 794 557
2.9.1.enerji kompleksi6 294 557
2.9.2.yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar1 500 000
2.10.Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi857 628 233
2.10.1.kənd təsərrüfatı823 732 629
2.10.2.meşə təsərrüfatı10 793 004
2.10.3.balıqçılıq və ovçuluq1 757 722
2.10.4.ətraf mühitin mühafizəsi14 042 459
2.10.5.hidrometeorologiya tədbirləri7 302 419
2.11.Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar6 213 995 420
2.11.1.Tikinti6 200 833 066
2.11.1.1.dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)6 199 424 630
2.11.2.faydalı qazıntılar10 546 174
2.11.3.geodeziya və xəritəçəkmə2 616 180
2.12.Nəqliyyat və rabitə175 058 870
2.12.1.nəqliyyat124 572 265
2.12.2.rabitə50 486 605
2.13.İqtisadi fəaliyyət372 606 588
2.13.1.iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti190 386 210
2.13.1.1.sahibkarlığa dəstək48 386 210
2.13.1.2.Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri142 000 000
2.13.2.iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri182 220 378
2.14.Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər3 124 479 317
2.14.1.məqsədli büdcə fondları322 000 000
2.14.1.1.müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu302 000 000
2.14.2.ehtiyat fondları1 376 871 444
2.14.2.1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu296 713 458
2.14.2.2.Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu1 080 157 986
2.14.3.əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər1 425 607 873
2.14.3.1.beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər71 409 730
2.14.3.2.fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər20 000 000
2.14.3.3.sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər1 334 198 143
2.15.2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği634 337
 3.Büdcə kəsiri207 852 266
 4.2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı2 342 195 300

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.

Paylaş

 Xəbəriniz olsun